ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน
 • 24 February 2018
 • 3,462
 • 0
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน     &nbs...
อ่านต่อ
นั่งร้านและมาตรฐานเกี่ยวข้องกับนั่งร้าน
 • 12 October 2017
 • 20,550
 • 0
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน นั่งร้าน การทำงานเกี่ยวกับที่สูงเกิน 2 เมตรขึ้นไปต้องสร้างนั่งร้านกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อก...
อ่านต่อ
นั่งร้าน-กฏหมายเกี่ยวกับนั่งร้าน
 • 12 October 2017
 • 3,678
 • 0
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน .เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั่งร้านเหล็กท่อเหล็กกล้าแบบโครงสร้างสำเร็จรูป น...
อ่านต่อ
นั่งร้านและความปลอดภัย-ประเภทนั่งร้านและการใช้งาน
 • 12 October 2017
 • 2,723
 • 0
นั่งร้านที่ใช้โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 6 ประเภท 1.นั่งร้านไม้ไผ่ 2.นั่งร้านเสาเรียงเดี่ยว 3.นั่งร้านเสาเรียงคู่ 4.นั่งร...
อ่านต่อ
นั่งร้านและความปลอดภัย-กฏหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกั...
 • 7 February 2017
 • 8,162
 • 0
กฎกระทรวง ฉบับท ี่ 4 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา...
อ่านต่อ
นั่งร้านและความปลอดภัย-อันตรายที่มักพบในหน่วยงานก่อสร้าง
 • 9 December 2016
 • 2,907
 • 0
อันตรายจากงานนั่งร้าน มักจะพบเสมอในหน่วยงานก่อสร้าง เพราะมีการใช้งานตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด กล่าวคือ เมื่อเร...
อ่านต่อ
นั่งร้าน กับ ความปลอดภัย
 • 9 December 2016
 • 5,266
 • 0
ลักษณะของงานก่อสร้างส่วนใหญ่ จะเป็นการทำงานบนที่สูงและงานใต้ดินที่มีระดับชั้นความลึกต่างๆ ซึ่งงานเหล่านี้จำเป็นที่จะต้อง...
อ่านต่อ
การรับน้ำหนักบรรทุกของนั่งร้านเหล็ก
 • 9 December 2016
 • 25,765
 • 0
การรับน้ำหนักของนั่งร้านมาตรฐาน   นั่งร้านเหล็ก ตามมาตรฐานจะสามารถรับแรงกดจากด้านบน ได้มากถึง 10 ตันต่อขานั่งร้าน...
อ่านต่อ
การรับน้ำหนักบรรทุกของนั่งร้านตามมาตรฐานอังกฤษ
 • 9 December 2016
 • 6,083
 • 0
การรับน้ำหนักบรรทุกของนั่งร้านตามมาตรฐาน การสร้างนั่งร้าน  ก่อนทำการสร้างหรือออกแบบนั่งร้าน ผู้ใช้งานควรทราบชัด...
อ่านต่อ