แบบหล่อคอนกรีตประเภทต่างๆ

แบบหล่อคอนกรีต มีประเภทไหนบ้าง?

แบบหล่อคอนกรีต ผลิตจากอะไรได้บ้าง?

 

ต้องคานึงถึงความประหยัดตลอดจนความแข็งแรง

สะดวกในการติดตั้งและถอดออก จานวนครั้งของการใช้งานซ้า

รวมถึงรูปร่างและผิวของคอนกรีตหลังจากถอดแบบหล่อ

โดยวัสดุที่นิยมใช้ทาแบบหล่อคอนกรีตมีมากมายหลายชนิด ดังนี้

 

ผลิตจากไม้ (ไม้แบบ)

 

แบบหล่อที่ผลิตจากไม้แปรรูป 


เป็นวัสดุที่นิยมใช้กับงานก่อสร้างอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เพราะสามารถหาซื้อได้ง่าย มีคุณสมบัติดี

สามารถตัดต่อประกอบเป็นรูปร่างได้ มีน้าหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก

โดยไม้ที่นิยมใช้ทาแบบหล่อคอนกรีตมากที่สุดคือ ไม้กระบาก

โดยทั่วไปไม้แบบสามารถหมุนเวียนนามาใช้ซ้าได้ประมาณ 3-4 ครั้ง

 

แบบหล่อที่ผลิตจากไม้อัด

 

มีลักษณะเป็นแผ่นบาง นิยมใช้ทาเป็นแบบหล่อทดแทนไม้กระดานได้

เหมาะสาหรับงานแบบหล่อที่มีพื้นที่กว้าง เช่น หล่อพื้น หรือผนังคอนกรีต

และไม้อัดสามารถทาแบบหล่อที่มีรูปร่างโค้งได้ดี

 

แบบเหล็ก หรือ แบบหล่อที่ผลิตจากเหล็ก


แบบหล่อเหล็กนิยมใช้งานอย่างกว้างขวาง สาหรับงานที่ต้องการความแข็งแรง

ข้อดีของการใช้แบบหล่อเหล็กคือจะได้พื้นผิวคอนกรีตที่สวยงาม

แบบเหล็กสามารถใช้ซ้าได้หลายครั้ง ประหยัดค่าแบบหล่อ

โดยเหล็กที่นำมาใช้ผลิตแบบนั้นก็จะมีระดับความหนาของเหล็กที่แตกต่างกัน

ขุึ้นอยู่กับมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตแต่ละเจ้า ซึ่งโดยทั่วไปเหล็กจะมีความหนาอยู่ที่ 2-3มม.

 

แบบหล่อพลาสติก


แบบหล่อพลาสติกมักจะนำมาใช้กับงานที่ต้องการคุณภาพผิวงานที่สวยงามและสามารถใช้ซ้าได้หลายครั้ง

แต่เนื่องจากแบบหล่อพลาสติกมีค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อเทียบกับแบบหล่อชนิดอื่นๆ

จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมในงานทั่วไปซักเท่าไหร่