ฟอร์มไท และ อุปกรณ์ล็อคฟอร์มไท
 • 29 June 2019
 • 1,714
 • 0
ฟอร์มไท  FORM TIE SYSTEM    ฟอร์มไท เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานหล่อคอนกรีต เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการล็อค แ...
อ่านต่อ
ฟอร์มไท และ อุปกรณ์ล็อคฟอร์มไท
 • 29 June 2019
 • 2,247
 • 0
ฟอร์มไท  FORM TIE SYSTEM    ฟอร์มไท เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานหล่อคอนกรีต เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการล็อค แ...
อ่านต่อ
ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน
 • 24 February 2018
 • 2,942
 • 0
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน     &nbs...
อ่านต่อ
นั่งร้านและมาตรฐานเกี่ยวข้องกับนั่งร้าน
 • 12 October 2017
 • 18,613
 • 0
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน นั่งร้าน การทำงานเกี่ยวกับที่สูงเกิน 2 เมตรขึ้นไปต้องสร้างนั่งร้านกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อก...
อ่านต่อ
นั่งร้าน-กฏหมายเกี่ยวกับนั่งร้าน
 • 12 October 2017
 • 3,296
 • 0
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน .เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั่งร้านเหล็กท่อเหล็กกล้าแบบโครงสร้างสำเร็จรูป น...
อ่านต่อ
นั่งร้านและความปลอดภัย-นั่งร้านที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุ...
 • 12 October 2017
 • 2,320
 • 0
ประเภทนั่งร้านที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างทั่วไป นั่งร้าน หมายความว่า ที่ทำงานซึ่...
อ่านต่อ
นั่งร้านและความปลอดภัย-ประเภทนั่งร้านและการใช้งาน
 • 12 October 2017
 • 2,435
 • 0
นั่งร้านที่ใช้โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 6 ประเภท 1.นั่งร้านไม้ไผ่ 2.นั่งร้านเสาเรียงเดี่ยว 3.นั่งร้านเสาเรียงคู่ 4.นั่งร...
อ่านต่อ
นั่งร้านและส่วนประกอบต่างๆ
 • 16 February 2017
 • 8,714
 • 0
นั่งร้านเหล็ก และ ส่วนประกอบต่างๆ นั่งร้าน SCAFFOLDING นั่งร้านญี่ปุ่น FRAME SCAFFOLDING นั่งร้านหอเล...
อ่านต่อ
นั่งร้านและความปลอดภัย-กฏหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกั...
 • 7 February 2017
 • 7,456
 • 0
กฎกระทรวง ฉบับท ี่ 4 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา...
อ่านต่อ
นั่งร้านและความปลอดภัย-อันตรายที่มักพบในหน่วยงานก่อสร้าง
 • 9 December 2016
 • 2,647
 • 0
อันตรายจากงานนั่งร้าน มักจะพบเสมอในหน่วยงานก่อสร้าง เพราะมีการใช้งานตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด กล่าวคือ เมื่อเร...
อ่านต่อ
นั่งร้านเหล็กกัลวาไนซ์ มีคุณสมบัติยังไง?
 • 9 December 2016
 • 3,414
 • 0
คุณสมบัติของเหล็กกัลวาไนซ์   1. พื้นผิวมีส่วนผสมของกัลวาไนซ์ หรือ สังกะสีทำให้ป้องกันการผุกร่อนได้ดีกว่า 2. ส่วน...
อ่านต่อ
นั่งร้าน กับ ความปลอดภัย
 • 9 December 2016
 • 4,839
 • 0
ลักษณะของงานก่อสร้างส่วนใหญ่ จะเป็นการทำงานบนที่สูงและงานใต้ดินที่มีระดับชั้นความลึกต่างๆ ซึ่งงานเหล่านี้จำเป็นที่จะต้อง...
อ่านต่อ
แบบเหล็ก-แบบหล่อ
 • 9 December 2016
 • 3,769
 • 0
แบบเหล็ก หรือ แบบหล่อ คอนกรีต     แบบเหล็ก หรือ แบบหล่อ เป็นโครงสร้างชั่วคราวเพื่อใช้สาหรับรองรับน้าหนักแ...
อ่านต่อ
การรับน้ำหนักบรรทุกของนั่งร้านเหล็ก
 • 9 December 2016
 • 24,451
 • 0
การรับน้ำหนักของนั่งร้านมาตรฐาน   นั่งร้านเหล็ก ตามมาตรฐานจะสามารถรับแรงกดจากด้านบน ได้มากถึง 10 ตันต่อขานั่งร้าน...
อ่านต่อ
การรับน้ำหนักบรรทุกของนั่งร้านตามมาตรฐานอังกฤษ
 • 9 December 2016
 • 5,674
 • 0
การรับน้ำหนักบรรทุกของนั่งร้านตามมาตรฐาน การสร้างนั่งร้าน  ก่อนทำการสร้างหรือออกแบบนั่งร้าน ผู้ใช้งานควรทราบชัด...
อ่านต่อ
นั่งร้านทั่วไป กับ นั่งร้านกัลวาไนซ์
 • 9 December 2016
 • 3,139
 • 0
ความแตกต่างระหว่างนั่งร้านทั่วไป กับ นั่งร้านกัลวาไนซ์ อยู่ที่?     นั่งร้านทั่วไปผลิตจากท่อเหล็กดำ เป็...
อ่านต่อ
แบบหล่อคอนกรีตประเภทต่างๆ
 • 9 December 2016
 • 9,883
 • 0
แบบหล่อคอนกรีต มีประเภทไหนบ้าง? แบบหล่อคอนกรีต ผลิตจากอะไรได้บ้าง?   ต้องคานึงถึงความประหยัดตลอดจนความแข็งแรง...
อ่านต่อ