Scaffolding Tower 1.8M with guard rail system
0.00 THB
Scaffolding Tower 1.7M with guard rail system   1 set include Scaffolding Vertical Frame 1.7M. 2 pcs. Scaffolding Cross Brace 1.7M. 2 pcs. Scaffolding Join Pin 4 pcs. Scaffolding Supporter (S) 4 pcs. / Guard Rail System 90 cm. 1 Set (Scaffolding Frame 90cm. 2 pcs. /Cross Brace 90cm. 2 pcs/Guard Rail 2 pcs.) Scaffolding Step 1...
Scaffolding Tower 3.5M with guard rail system
0.00 THB
Scaffolding Tower 3.4M with guard rail system   1 set include Scaffolding Vertical Frame 1.7M. 4 pcs. Scaffolding Cross Brace 1.7M. 4 pcs. Scaffolding Join Pin 8 pcs. Scaffolding Supporter (S) 4 pcs. / Guard Rail System 90cm. 1 Set (Scaffolding Frame 90cm. 2 pcs. /Cross Brace 90cm. 2 pcs./Guard Rail 2 pcs.) Sca...
Scaffolding Tower 5.1M with guard rail system
0.00 THB
Scaffolding Tower 5.1M with guard rail system   1 set include Scaffolding Vertical Frame 1.7M. 6 pcs. Scaffolding Cross Brace 1.7M. 6 pcs. Scaffolding Join Pin 12 pcs. Scaffolding Supporter (L) 4 pcs. / Guard Rail System 90 cm. 1 Set (Scaffolding Frame 90cm. 2 pcs. /Cross Brace 90cm. 2 pcs/Guard Rail 2 pcs.) Sc...
View more
นั่งร้านและความปลอดภัย-นั่งร้านที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุ...
  • 12 October 2017
  • 1,807
  • 0
ประเภทนั่งร้านที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างทั่วไป นั่งร้าน หมายความว่า ที่ทำงานซึ่งจัดไว้สูงจากพื้นดินหรือจากพื้นของอาคารหรือส่วนของงานก่อสร้างสำหรับรองรับผู้ที่ทำงานหรือวัสดุในงานก่อสร้างชั่วคราว นั่งร้านญี่ปุ่น
Read More
View more