นั่งร้านและส่วนประกอบต่างๆ
 • 16 กุมภาพันธ์ 2017
 • 723
 • 0
นั่งร้านเหล็ก และ ส่วนประกอบต่างๆ นั่งร้าน SCAFFOLDING นั่งร้านญี่ปุ่น FRAME SCAFFOLDING นั่งร้านหอเล...
อ่านต่อ
กฏหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน
 • 7 กุมภาพันธ์ 2017
 • 169
 • 0
กฎกระทรวง ฉบับท ี่ 4 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา...
อ่านต่อ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานนั่งร้าน ควรระวัง
 • 9 ธันวาคม 2016
 • 344
 • 0
อันตรายจากงานนั่งร้าน มักจะพบเสมอในหน่วยงานก่อสร้าง เพราะมีการใช้งานตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด กล่าวคือ เมื่อเร...
อ่านต่อ
นั่งร้านเหล็กกัลวาไนซ์ มีคุณสมบัติยังไง?
 • 9 ธันวาคม 2016
 • 695
 • 0
คุณสมบัติของเหล็กกัลวาไนซ์   1. พื้นผิวมีส่วนผสมของกัลวาไนซ์ หรือ สังกะสีทำให้ป้องกันการผุกร่อนได้ดีกว่า 2. ส่วน...
อ่านต่อ
นั่งร้าน กับ ความปลอดภัย
 • 9 ธันวาคม 2016
 • 607
 • 0
ลักษณะของงานก่อสร้างส่วนใหญ่ จะเป็นการทำงานบนที่สูงและงานใต้ดินที่มีระดับชั้นความลึกต่างๆ ซึ่งงานเหล่านี้จำเป็นที่จะต้อง...
อ่านต่อ
แบบเหล็ก-แบบหล่อ
 • 9 ธันวาคม 2016
 • 626
 • 0
แบบเหล็ก หรือ แบบหล่อ คอนกรีต     แบบเหล็ก หรือ แบบหล่อ เป็นโครงสร้างชั่วคราวเพื่อใช้สาหรับรองรับน้าหนักแ...
อ่านต่อ
การรับน้ำหนักบรรทุกของนั่งร้านเหล็ก
 • 9 ธันวาคม 2016
 • 2329
 • 0
การรับน้ำหนักของนั่งร้านมาตรฐาน   นั่งร้านเหล็ก ตามมาตรฐานจะสามารถรับแรงกดจากด้านบน ได้มากถึง 10 ตันต่อขานั่งร้าน...
อ่านต่อ
การรับน้ำหนักบรรทุกของนั่งร้านตามมาตรฐานอังกฤษ
 • 9 ธันวาคม 2016
 • 419
 • 0
การรับน้ำหนักบรรทุกของนั่งร้านตามมาตรฐาน การสร้างนั่งร้าน  ก่อนทำการสร้างหรือออกแบบนั่งร้าน ผู้ใช้งานควรทราบชัด...
อ่านต่อ
นั่งร้านทั่วไป กับ นั่งร้านกัลวาไนซ์
 • 9 ธันวาคม 2016
 • 511
 • 0
ความแตกต่างระหว่างนั่งร้านทั่วไป กับ นั่งร้านกัลวาไนซ์ อยู่ที่?     นั่งร้านทั่วไปผลิตจากท่อเหล็กดำ เป็...
อ่านต่อ
แบบหล่อคอนกรีตประเภทต่างๆ
 • 9 ธันวาคม 2016
 • 566
 • 0
แบบหล่อคอนกรีต มีประเภทไหนบ้าง? แบบหล่อคอนกรีต ผลิตจากอะไรได้บ้าง?   ต้องคานึงถึงความประหยัดตลอดจนความแข็งแรง...
อ่านต่อ