Frame Scaffolding Tkn1.8mm Height 1.7 (Set)
Price : สอบถาม 0922598712
Frame Scaffolding 1700x1217mm. (SET)   1 Set include with product list below:   2 Pcs of Vertical Frame 1 Pc of Horizontal Frame 2 Pcs ofCross Brace 4 Pcs of Join Pin         For more information please contact us                      &nb...
Scaffolding frame 1219x1219mm.(Set)
0.00 THB
Frame Scaffolding 1219x1219mm. (SET)   1 Set include with product list below:   2 Pcs of Vertical Frame 1 Pc of Horizontal Frame 2 Pcs ofCross Brace 4 Pcs of Join Pin          For more information please contact us                     ...
Pre-galvanized Vertical Frame 1219x1700mm.
0.00 THB
Pre-Galvanized Vertical Frame 1700x1217mm.   Thickness 1.8mm. Weight 10.80kg         For more information please contact us                          SIAM HEAVY DUTY TRADING COMPANY LIMITED   Scaffolding Company located in Khonk...
View more
นั่งร้านและมาตรฐานเกี่ยวข้องกับนั่งร้าน
  • 12 October 2017
  • 6743
  • 0
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน นั่งร้าน การทำงานเกี่ยวกับที่สูงเกิน 2 เมตรขึ้นไปต้องสร้างนั่งร้านกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบ นั่งร้านมาตรฐาน ต้องจัดให้มีวิศวกรเป็นผู้ออกแบบและกำหนดรายละเอียดนั่งร้านนั่งร้าน พื้นที่นั่งร้านต้องมีความกว้างไม่น้อ
Read More
นั่งร้าน-กฏหมายเกี่ยวกับนั่งร้าน
  • 12 October 2017
  • 1364
  • 0
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน .เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั่งร้านเหล็กท่อเหล็กกล้าแบบโครงสร้างสำเร็จรูป นั่งร้าน หมายความว่า ที่ทำงานซึ่งจัดไว้สูงจากพื้นดินหรือจากพื้นของอาคารหรือส่วนของงานก่อสร้างสำหรับเป็นที่รองรับผู้ที่ทำงานหรือวัสด
Read More
นั่งร้านและความปลอดภัย-นั่งร้านที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม
  • 12 October 2017
  • 1156
  • 0
ประเภทนั่งร้านที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างทั่วไป นั่งร้าน หมายความว่า ที่ทำงานซึ่งจัดไว้สูงจากพื้นดินหรือจากพื้นของอาคารหรือส่วนของงานก่อสร้างสำหรับรองรับผู้ที่ทำงานหรือวัสดุในงานก่อสร้างชั่วคราว นั่งร้านญี่ปุ่น
Read More
View more